Co je Amortizace (majetku)

Existuje několik významů slova Amortizace. V tomto článku se podíváme konkrétně na význam amortizace majetku. V češtině zvláště pro účetní účely se používá ekvivalent odpis majetku.

Amortizace majetku je vyjádření opotřebení (většinou teoretické) za určité období, které se dá finančně vyčíslit podle patřičného zákona. Odborně vzato se jedná o snížení hodnoty aktiva daného majetku. Velmi zjednodušeně můžeme říct, že jsou to náklady, které představují klesající cenu dané věci. Velmi dobrá definice amortizace je: „Postupné přenášení vstupní ceny majetku do nákladů.“

Termín amortizace majetku (odpis majetku) se používá kvůli rozložení nákladu do delšího časového období. Například pokud si společnost pořídí novou budovu, může si náklady rozložit do více let. Teoreticky po dobu životnosti. Tím se vyhne velké ztrátě v jednom roce a naopak jí rozdělí do více let, čímž může dlouhodobě ušetřit na daních.

Tedy amortizace se používá pro dlouhodobý majetek, což jsou například už zmíněné budovy, zvířata, auta, počítače, softwarové licence. Dlouhodobý majetek musí být používán alespoň jeden rok a cena musí být vyšší než 40 tisíc Kč u hmotného a 60 tisíc Kč u nehmotného (více informací je v daňovém zákoně).

Pro výpočet celkové ceny majetku pro amortizaci (odpisy) se používá jako základ:

  1. Cena pořizovací – Do té se zahrnují i náklady na pořízení jako je například poštovné, clo, provize apod.
  2. Vlastní náklady – Amortizace se samozřejmě vztahuje i na naše vlastní výrobky, které použijeme pro vlastní potřebu. Započítávají se do ní náklady.
  3. Odborný odhad (reprodukční cena) – Někdy je potřeba, aby byl vytvořený odborný odhad pro určení vstupní ceny.

Celková výše amortizace se určuje zákonem, který vytváří tabulky, podle kterých pak postupujeme. U daňových odpisů je to zákon o daních z příjmu, kde se odepisuje dlouhodobý majetek. Existuje celkem šest odpisových skupin.

Odpisová
skupina
Délka Příklady
1. 3 roky vybavení kanceláří
1a. 4 roky osobní a nákladní vozidla
2. 5 let koně, prodejní automaty, traktory, stroje, letadla
3. 10 let výtahy, lodě, tramvaje, trezory
4. 20 let vodovody, kanalizace, domy a budovy
5. 30 let mosty, tunely, budovy, stavby
6. 50 let hotelové komplexy, nákupní centra

Amortizace může být i zrychlená. Na rozdíl od klasické, kdy se odepisuje každý rok, krom prvního, stejná část v procentech, se u zrychlené se v první polovině odepíše větší část hodnoty dlouhodobého majetku a v druhé polovině menší část pomocí výpočtu koeficientem.

Ne všechen dlouhodobý majetek se dá odepisovat. Mezi výjimky patří například pozemky, samostatná umělecká díla, movité kulturní památky, majetek, který získala společnost bezúplatně a inventarizační přebytky.