Rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou

Tyto dva pojmy se často lidem pletou. Zjednodušeně řečeno ekonomie je věda, která se zabývá určitými ději spojenými s využíváním omezených zdrojů v předem stanoveném prostředí (domácnost, podnik, stát, Evropa, svět atd.). Studuje vzájemné vztahy a jak se ovlivňují.

Naproti tomu ekonomika zjednodušeně pracuje s čísly (většinou nějakou měnou). Jejím úkolem je zpracovávat, analyzovat a vyhodnocovat data hospodaření subjektů (domácnost, podnik, stát, Evropa, svět atd.).

Původ slova ekonomie najdeme v řečtině. Konkrétně οἶκος – domácnost a νόμος (nomos) – zákon. Znamenalo to „vést dobře domácnost“.

Ekonomika má také původ v řečtině. Opět se setkáme se slovem οίκος – domácnost a νέμoμαι – spravovat. Tedy spravovat domácnost.

Jak je vidět obě slova mají k sobě velice blízko, ovšem jak bylo zmíněno na začátku zatímco ekonomie zkoumá spíše vztahy a jak vlastně trh funguje, tak ekonomika jej číselně vyhodnocuje.

Vzhledem k blízkosti slov, se vhodné přeřeknutí může v kontextu snadno ztratit, tak navázání na další slova, která rozšiřují význam už bude problémovější. Například ekonomické subjekty jsou domácnost, firma stát atd., se kterými se dále pracuje. Tak subjekty ekonomie jsou v podstatě podkapitoly ekonomie. Například učitel může učit jednotlivé subjekty/části/kapitoly ekonomie. Význam je tedy naprosto odlišný.

Podobně to funguje u ekonomického sektoru – primární, sekundární, terciální a kvartální. Ovšem ekonomní sektor neexistuje. Je třeba si tak na používání těchto slov dávat pozor zvláště v kombinaci s dalšími slovy.